Cardinal Theme

موزه هنرهای معاصر ایران و چالش ها

 

موزه هنرهای معاصر ایران

اهم عناوین مورد بحث:

  1. جایگاه جهانی موزه هنر های معاصر تهران
  2. آثار موجود در موزه هنر های معاصر تهران و ارزش های مادی و معنوی آنها
  3. چگونگی حفظ و حراست از آثار هنری موزه هنر های معاصر تهران
  4. برنامه های آتی موزه هنر های معاصر تهران

گزارش کلی از سابقه موزه هنر های معاصر تهران که در سال 1356 افتتاح شده استو مدیران سابق این مرکز فرهنگی هنری . نمایشگاه ها و فعالیت های آن اعم از نمایشگاه های داخلی و آنچهدر خارج از ایران انجام شده است بصورت نمایشگاه نقاشی یا هنر های مفهومی.

برنامه کوتاه مدت و داز مدت موزه، اهداف فرهنگی آ« اعم از تشکیل کلوپ های هنری جهت فعال کردن جامعه هنری، چگونگی نگهداری آثارو برخی از هزینه های مرمت، حفظ و نگهداری آثار. همکاری با دیگر مراکز و موزه های هنری و تبادل آثار با جهان هنر.