مدیر گروه نقاشی

 مدیر گروه آموزشی نقاشی

      علی اصغر میرزایی مهر

  • استادیار
  • گروه نقاشی
  • تلفن: 5-44238171
  • ایمیل: mirzaimehr@usc.ac.ir